Quantcast

À.Ìàðøàë: Grand Collection v.2 CD Track Listing

A list by checkmate

À.Ìàðøàë Grand Collection v.2 (2005)
YEAR: 2005
This misc cd contains 17 tracks and runs 66min 54sec.
Freedb: fb0fac11
Buy: from Amazon.com

Category

: Music

Tags

: 1. À.Ìàðøàë - Áóäåì æèòü (03:32)
 2. À.Ìàðøàë - Ñíàéïåð (04:01)
 3. À.Ìàðøàë - Âîæàê (04:18)
 4. À.Ìàðøàë - Áàòÿ (04:51)
 5. À.Ìàðøàë - Óõîäÿò áëèçêèå (03:27)
 6. À.Ìàðøàë - Ðîòà (04:15)
 7. À.Ìàðøàë - Ñíåæíûé âàëüñ (03:36)
 8. À.Ìàðøàë - Ñïàñèáî òåáå (03:28)
 9. À.Ìàðøàë - Íåîòïðàâëåííîå ïèñüìî (04:32)
 10. À.Ìàðøàë - Êîëûìà-ìàìà (03:24)
 11. À.Ìàðøàë - Êàâêàçêèé ïëåííèê (03:10)
 12. À.Ìàðøàë - Ìåäàëü (01:58)
 13. À.Ìàðøàë - Ðåçíÿ (04:39)
 14. À.Ìàðøàë - Ãîðåö (03:33)
 15. À.Ìàðøàë - Âîë÷åíîê (04:32)
 16. À.Ìàðøàë - Ñåðåáðèòüñÿ ðàññâåò (04:44)
 17. À.Ìàðøàë - Íå çàáûòü (04:44)


Bookmark this list